• Regulamin

 1. Sklep internetowy COMLINE, działający pod adresem WWW: www.comline.pl , prowadzony jest przez COMLINE - ANNA MARCINIAK, wpisany w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Węgrowa -na podstawie przepisów ustawy z dnia 19.11.1999r Prawo działalności gospodarczej
  Nr NIP: 824-157-61-60, nr Regon: 711859769.
 2. Sklep internetowy COMLINE , prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie WWW za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane w sklepie internetowym COMLINE realizuje COMLINE 08-110 Siedlce ul.Kilińskiego 18
 3. Zawartość sklepu internetowego COMLINE nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym COMLINE są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu. 
 6. Podane ceny są z rabatem o wartości ok. 3%, który naliczany jest w przypadku płatności "za pobraniem" lub "przelewem".
 7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep COMLINE zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 8. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.
 9. Towary w dziale "Promocje" są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie towary odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.
 10. Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT,lub paragon oraz wymagane przepisami instrukcje i certyfikaty. Faktura VAT jest wystawiana w momencie realizacji zamówienia i od tej chwili jest zawarta umowa handlowa.
 11. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez:
  • kontakt telefoniczny: 25 644 19 01
  • wysłanie listu pocztą elektroniczną e-mail na adres: comline.pl@gmail.com
 12. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny"Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni w sposób określony w art. 10 ust. 1. W przypadku odstąpienia umowa będzie uważana za niezawartą, a ewentualne wpłaty zostaną zwrócone (na wskazane konto bankowe) zgodnie z dyspozycją klienta.
 13. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu WWW i przesłanie go do sklepu COMLINE. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:
  • dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika
  • co najmniej jedną pozycję określonego towaru wraz z ceną
  • sposób płatności
  • koszty transportu
 14. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych w tym zwłaszcza numeru telefonu.
 15. Przyjęcie zamówienia poprzedza jego weryfikacja, w ramach, której ustalane są indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.
 16. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu zamówienia dane były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się ze sklepem COMLINE leży po stronie klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.
 17. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu i warunków dostawy.
 18. Klienci, którzy podadzą adres e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną, a każde poprawnie złożone zamówienie jest potwierdzane automatycznie wysyłanym listem poczty elektronicznej e-mail na adres zamawiającego
 19. Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia (wyświetlany po jego złożeniu).
 20. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po weryfikacji odbiorcy lub w przypadku przedpłaty w momencie wpływu środków na konto COMLINE.
 21. Na czas dostarczenia zamówionego towaru składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.
 22. Jeżeli zamówione towary znajdują się w magazynie, realizacja następuje bezzwłocznie jeszcze tego samego dnia od momentu potwierdzenia zamówienia lub daty zaksięgowania zapłaty na koncieCOMLINE (w przypadku przedpłaty).
 23. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu:
  • braku towaru w lokalnym magazynie w chwili składania zamówienia i konieczności sprowadzenia go,
  • konieczności dokonania czynności złożenia zestawu,
 24. W przypadku wydłużenia realizacji zamówienia klient zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 25. Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej (GLS)
 26. Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 27. Do czasu dostawy nie wlicza się dni wolnych od pracy, jak również dni, w których firma kurierska nie świadczy usług przewozowych.
 28. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Produkt nalezy odesłać wraz z dokumentem zakupu. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane produkty, podlegające ochronie praw autorskich takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp. Do możliwości zwrotu uprawnione są tylko osoby fizyczne w rozumieniu art 221 Kodeksu Cywilnego. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na własny koszt na adres sklepu COMLINE. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 7 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu i dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta.
 29. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym COMLINE objęte są gwarancją.  Długość i rodzaj gwarancji podajemy przy w opisie towaru.
 30. Jednocześnie informujemy, że każdy towar poddany jakimkolwiek przeróbką traci prawa gwarancyjne.
 31. Dołożono wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne dostępnych w sklepie towarów były prawdziwe i aktualne. Sklep nie odpowiada jednak za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta.
 32. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.
 33. Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
 34. Oferta ważna tylko na terenie Polski.
 35. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Serwisu Opineo.pl a także Grupy Allegro oraz na przetwarzanie przez Sklep COMLINE oraz Grupę Allegro, jego danych osobowych - w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie COMLINE oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).
 36. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 37. W przypadku gdy kupującym nie jest konsumentem w rozumieniu art 221 Kodeksu Cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialnoœć sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
 38. Wszystkie paczki wysyłane z zamówionymi towarami są ubezpieczone. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana - po stronie klienta leży obowiązek spisania protokołu odbioru z kurierem. Niespisanie takiego protokołu skutkuje tym, iż kończy się odpowiedzialność COMLINE i spedytora z tytułu uszkodzenia w transporcie lub częściowej kradzieży. 
 39. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez sklep COMLINE z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
 40. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.
 
Klient ma możliwość oddania starego (zużytego) sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ilości nie większej niż zakupiony nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
 
1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 midx2poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.